Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018
V/v sắp xếp lại phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

QUYẾT ĐỊNH số 2814/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 10 năm 2016
V/v quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH số 1278/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2012


Quyết định số 62/QĐ-SGDĐT, ngày 08 tháng 01 năm 2019
 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  về việc sắp xếp lại phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng TCCB, Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được quy định chức năng, nhiệm vụ tại quyết định này, bao gồm:

 1. Văn phòng;
 2. Thanh tra;
 3. Phòng Tổ chức cán bộ;
 4. Phòng Kế hoạch – Tài chính;
 5. Phòng Mầm non – Tiểu học;
 6. Phòng Giáo dục Trung học – Thường xuyên;
 7. Phòng Quản lý chất lượng.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ riêng của các phòng chuyên môn thuộc Sở

 1. 1.      Văn phòng

a) Công tác văn phòng

- Giúp Lãnh đạo Sở tổng hợp, điều phối hoạt động của các tổ chức thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch làm việc; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với các hoạt động của cơ quan Sở; giúp Lãnh đạo Sở thực hiện các hoạt động đối ngoại, công tác thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan thông tin đại chúng.

- Tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, và các đơn vị trong ngành thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở về Ủy ban nhân tỉnh, các Sở ngành liên quan và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan các lĩnh vực chỉ đạo ngành trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản hành chính do Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở dự thảo trước khi ban hành.

-  Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp trong các hoạt động của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Làm thư ký cho lãnh đạo Sở: xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác, chuẩn bị nội dung, ghi biên bản, dự thảo thông báo, kết luận các cuộc họp do lãnh đạo sở chủ trì.

- Giúp lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành, của cơ quan. Làm thường trực hội đồng thi đua khen thưởng của ngành.

-  Tổ chức, quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác tổng hợp thống kê phục vụ cho công tác quản lý của Sở. Chủ trì xây dựng danh mục các tài liệu mật của ngành theo quy định của nhà nước trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Phối hợp phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở trong việc lên kế hoạch mua sắm phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động của cơ quan; quản lý, bảo vệ và hướng dẫn sử dụng có hiệu quả các phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc kịp thời thông suốt của cơ quan Sở; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, đảm bảo vệ sinh, bảo vệ chăm sóc môi trường, cảnh quan của cơ quan Sở.

- Tổ chức tiếp khách, đảm bảo các điều kiện cho việc hội họp của cơ quan và các hội nghị của ngành: Chủ trì phối hợp với tất cả các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và có trách nhiệm phát hành, gửi thư mời, giấy triệu tập tất cả các cuộc họp, hội nghị do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, bao gồm cả các họp giao ban chuyên môn…  Phối hợp phòng Kế hoạch tài chính dự trù và thanh quyết toán kinh phí cho tất cả các cuộc họp, hội nghị của ngành được phép chi kinh phí.

- Chịu trách nhiệm trong việc in ấn và các văn bản, các tài liệu phục vụ cho chỉ đạo, quản lý của ngành, các loại giấy tờ, sổ sách dùng trong các nhà trường, cơ sở giáo dục. 

- Tham mưu lãnh đạo Sở trong việc xây dựng truyền thống của ngành; giúp lãnh đạo Sở thực hiện việc chăm lo bảo vệ sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức cơ quan Sở.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn về công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.

b) Chính trị tư tưởng

-  Giúp Lãnh đạo Sở xây dựng các văn bản kế hoạch, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện về công tác học sinh, sinh viên toàn ngành, các phong trào giáo dục thể chất (ngoại khóa), vệ sinh y tế học đường, công tác Đoàn, Đội; hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn nghệ; công tác an ninh trường học, phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, giáo dục an toàn giao thông trong trường học, các cơ sở giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Làm đầu mối phối hợp với các ban ngành của tỉnh chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành.

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan theo dõi, tổng hợp, thống kê công tác phát triển Đảng, Đoàn, Đội trong học sinh, sinh viên.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành có liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện việc giáo dục tư tưởng chính trị, thẩm mỹ, đạo đức, lối sống, văn hóa cho học sinh, sinh viên. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ban ngành của tỉnh về công tác phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, công tác giáo dục thể chất (ngoại khóa), giáo dục môi trường, tuyên truyền phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến trên hệ thống internet, công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và công tác chữ thập đỏ trong nhà trường.

       - Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học và tham gia đoàn thanh tra toàn diện theo quy định.

 1. 2.     Thanh tra

- Thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật được quy định tại Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục.

- Trình Giám đốc chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo Giám đốc.

- Hướng dẫn, chỉ đạo công tác và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo các cấp và cho các tổ chức thanh tra trong ngành.

- Tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Sở.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở. Thanh tra các vụ việc khác do Giám đốc giao.

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Sở giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

- Quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại - Tố cáo. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp, chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra.

- Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi, công tác quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

       - Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.

 1. 3.     Phòng Tổ chức cán bộ

a) Công tác Tổ chức cán bộ

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý tổ chức, bộ máy của toàn ngành, thực hiện công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch biên chế nhân sự của ngành trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thực hiện giao kế hoạch cho các đơn vị sau khi phê duyệt.

- Xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn cho ngành giáo dục – đào tạo tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm, hoặc theo chương trình kế hoạch trung hạn và dài hạn.

- Đề nghị thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các trường trực thuộc Sở sau khi có đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý trong các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thống kê cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành Giáo dục - Đào tạo và thực hiện việc quản lý hồ sơ cán bộ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phân cấp của Ủy ban nhân  dân tỉnh.

- Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên: nâng bậc lương, chế độ nghỉ hưu, thôi việc, trợ cấp, ưu đãi… theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, kỷ luật công chức, đánh giá xếp loại công chức theo quy định.

- Thẩm định và tham mưu cho lãnh đạo trong việc thành lập, cấp phép hoạt động cơ sở giáo dục theo thẩm quyền.

- Quản lý các trường ngoài công lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Công nghệ thông tin

- Thực hiện và tham mưu chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo ;

- Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình mục tiêu quốc gia, hướng dẫn nhiệm vụ năm học về ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin, trong toàn Ngành và cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính trong việc phân bổ các nguồn vốn sử dụng, thẩm định, chấm điểm gói thầu phần kỹ thuật thiết bị cho hoạt động trang bị thiết bị công nghệ thông tin;

- Chủ trì việc thẩm định tờ trình, xây dựng hồ sơ kỹ thuật phần mềm, trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho các cấp học;

- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo trong phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục; quản lý công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao;

- Quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (hệ thống mạng, các máy chủ, hệ thống họp trực tuyến, trang thông tin điện tử Ngành, phần mềm) của văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

 1. 4.     Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh về chiến lược phát triển Giáo dục đào tạo của tỉnh, quy hoạch mạng lưới trường lớp các cấp học trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các Sở, ban ngành có liên quan tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh các quy định về thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường thuộc Sở quản lý.

- Thống kê, dự báo phát triển Giáo dục đào tạo.

- Lập kế hoạch phát triển giáo dục dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm.

- Thực hiện việc trang bị và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học trong ngành theo phân cấp quản lý.

- Tổ chức lập và thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước và chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục hàng năm tại Sở Giáo dục và Đào tạo và  các đơn vị trực thuộc Sở.

- Trình Giám đốc dự toán thu – chi ngân sách và phương án phân bổ kinh phí hàng năm cho các đơn vị trực thuộc; Công khai dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Sở, các đơn vị trực thuộc theo quy định;

- Tổ chức giao dự toán thu - chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo, giao kinh phí chương trình mục tiêu cho các đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện đơn vị dự toán cấp I đối với khối trường, trung tâm trực thuộc, kế toán các hoạt động sự nghiệp của Sở.

- Giúp lãnh đạo Sở thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng các loại tài sản công.

- Thực hiện xét duyệt và thông báo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Sở. Tổng hợp, báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách hàng năm của Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định;

- Chủ trì xây dựng các văn bản quy định về cơ chế, chính sách tài chính, kế toán, các định mức chi cho sự nghiệp giáo dục và trong ngành Giáo dục và đào tạo; Các chính sách đối với giáo dục và đào tạo ở các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác;

- Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất,  việc thực hiện các chế độ, chính sách, chi tiêu hành chính của các đơn vị trực thuộc Sở; kiến nghị với Giám đốc xử lý những vi phạm cụ thể trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Sở, ban ngành có liên quan:

+ Đề xuất, xây dựng mức thu, chi học phí hệ công lập.

+ Xây dựng các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính;

+ Đề xuất các chính sách, chế độ địa phương về Giáo dục đào tạo.

+ Thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản công trình của các đơn vị trực thuộc.

+ Xây dựng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản hàng năm của ngành Giáo dục và Đào tạo;

       + Xây dựng kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm.

 1. 5.     Phòng Mầm non – Tiểu học

a) Giáo dục Mầm non

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở chỉ đạo công tác chuyên môn cấp giáo dục mầm non trên địa bàn Tỉnh thông qua các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức triển khai các văn bản chuyên môn theo yêu cầu của Bộ đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm, chu kỳ 2 năm; 5 năm về chương trình chăm sóc, giáo dục mầm non...  cho đội ngũ cốt cán các Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng các trường mầm non trọng điểm các cấp theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nghiên cứu, triển khai các văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ từng năm học, các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức các chuyên đề, hội giảng , hội thi, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, tổ chức sinh hoạt định kỳ mạng lưới chuyên môn cấp học định kỳ… 

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn; các kế hoạch về chuyên môn cho cấp học như các chương trình mục tiêu Quốc gia yêu cầu của Trung ương và của Tỉnh như: Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm Giáo dục dinh dưỡng, giáo dục khuyết tật, giáo dục môi trường, an toàn giao thông; kế hoạch bồi dưỡng giáo viên v..v…(theo kế hoạch phát triển từng giai đoạn: 5 năm/lần).

- Kiểm tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nhiệm vụ năm học: về quản lý phát triển các trường ngoài công lập, các chuyên đề sức khỏe, dinh dưỡng, khuyết tật, các hoạt động giáo dục theo chương trình khung của Bộ. 

- Phối hợp phòng Quản lý chất lượng thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận.

- Tập hợp xử lý số liệu, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Tỉnh và của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp các phòng chuyên môn và hậu cần của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng  các Sở, ban ngành liên quan như Y tế, Ủy ban chăm sóc trẻ em, phụ nữ, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bưu Chính viễn thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã... về các công việc chuyên môn có liên quan phối hợp theo yêu cầu chung của cơ quan và các Sở, ngành như: Chương trình Phòng chống suy dinh dưỡng quốc gia, Chương trình Sữa học đường, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm sóc sức khỏe trẻ dưới 5 tuổi, vệ sinh an toàn thực phẩm, nước sạch, giáo dục môi trường.

b) Giáo dục Tiểu học

- Tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Sở về những phần việc chuyên môn của cấp Tiểu học; xây dựng và phát triển bền vững của cấp học theo xu thế chung của xã hội; thực hiện tốt những công việc của cấp học mà lãnh đạo Sở phân công; đồng thời phối hợp với các phòng ban khác trong những nhiệm vụ chung.

- Chịu trách nhiệm chính về giáo dục toàn diện cho học sinh cấp Tiểu học thông qua việc quản lý, chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố trong tỉnh thực hiện.

  - Các công việc chuyên môn cụ thể: chỉ đạo việc dạy và học các bộ môn văn hóa từ lớp 1 đến lớp 5 theo kế hoạch và Nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học; xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1, mức độ 2); chỉ đạo việc dạy học trường dạy 2 buổi/ngày; giáo dục thể chất, giáo dục an toàn giao thông; giáo dục môi trường; giáo dục kỹ năng sống; thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 (theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

- Tổ chức kiểm tra định kỳ  hoặc đột xuất kiểm tra chuyên đề việc thực hiện chương trình, kế hoạch của cấp tiểu học ở các Phòng Giáo dục và Đào tạo; tổ chức hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý,giáo viên cốt cán cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý các loại hình trường học: trường 1 buổi, trường 2 buổi (có bán trú), trường Khuyết tật, Khiếm thị chuyên biệt về thực hiện chương trình, nội dung kế hoạch giảng dạy, đánh giá xếp loại; chỉ đạo và quản lý việc tổ chức học hòa nhập cho học sinh khuyết tật ở lứa tuổi tiểu học tại các trường tiểu học;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết hoặc báo cáo định kỳ về giáo dục tiểu học.

 1. 6.     Phòng Giáo dục Trung học – Thường xuyên

a) Giáo dục Trung học

- Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học bao gồm cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm về giáo dục trung học và và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

- Giúp Lãnh đạo Sở hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên theo sự phân cấp của chính phủ.

- Giúp Lãnh đạo Sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của các loại hình trường lớp thuộc giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên. Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên trong tỉnh trong từng năm học và qua các thời kỳ. Đề xuất, tham mưu và trình Lãnh đạo Sở về các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên.

- Thực hiện phổ cập giáo dục THCS, THCS đúng độ tuổi và phối hợp thực hiện phổ cập bậc trung học. Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra kỹ thuật trường chuẩn quốc gia THCS, THPT tham mưu để Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Chủ động, chủ trì biên soạn các tài liệu chuyên môn phục vụ các trường trung học và giáo dục thường xuyên theo yêu cầu của Bộ: Hướng dẫn ôn tập cuối năm, ôn thi tốt nghiệp; Tài liệu dạy tin học trong các trường trung học và giáo dục thường xuyên; tài liệu dạy các chủ đề tự chọn, các môn học địa phương; Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,…

- Tổ chức chỉ đạo hoạt động của Hội đồng bộ môn cấp tỉnh, hướng dẫn hoạt động của các hội đồng bộ môn cấp huyện.

- Triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông và các trung tâm Giáo dục thường xuyên. Tham mưu để ban hành nhiệm vụ giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên hàng năm.

- Hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Trung học phổ thông và các trung tâm Giáo dục thường xuyên tổ chức dạy nghề phổ thông.

- Tổ chức chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong nhà trường và tổ chức thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp Quốc gia.

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, thi thí nghiệm thực hành, thi học sinh giỏi máy tính Casio, thi nghề phổ thông, hội khỏe phù đổng, đại hội điền kinh, thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp 10, 11, thi giải Toán Olympic qua mạng, kiểm tra học kỳ I, II, cả năm đối với trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, thi thử trung học phổ thông Quốc gia, bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi quốc gia, … Phối hợp với Phòng Quản lý giáo dục tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9, 12 các bộ môn văn hóa, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi trung học phổ thông Quốc gia.

- Phối hợp với các phòng chức năng, tổ chức các hoạt động chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học - kiểm tra đánh giá, nâng cao năng lực chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên, tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn (ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giới thiệu các phần mềm dạy học, ...)

b) Giáo dục thường xuyên

- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn các Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn các địa phương thực hiện bồi dưỡng thường xuyên và theo định kỳ cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên.        

- Chỉ đạo công tác xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh.     

- Tham mưu với cấp lãnh đạo Sở và tham gia triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án về giáo dục thường xuyên của địa phương.  

 1. 7.     Phòng Quản lý chất lượng

a) Công tác khảo thí

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ trì, phối hợp với các phòng ban khác tổ chức các kỳ thi trong năm theo quy chế và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện qui chế thi và các văn bản hướng dẫn về kiểm tra đánh giá học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Thực hiện việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Nghiên cứu và triển khai xây dựng và quản lý sử dụng ngân hàng đề thi làm cơ sở cho việc ra đề thi, kiểm tra ở cấp học phổ thông;

- Chịu trách nhiệm trong việc in ấn, phát hành các loại văn bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ GD-ĐT

-  Thực hiện lưu trữ tài liệu, hồ sơ kết quả các kỳ thi theo đúng các quy định hiện hành;

b) Công tác kiểm định chất lượng

- Tham mưu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ trì phối hợp với các phòng ban, các đơn vị khác thực hiện các nhiệm vụ về kiểm định chất lượng giáo dục ở các bậc học phổ thông và mầm non;

- Thu thập, cập nhật các văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra quá trình tự đánh giá chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở các đơn vị trực thuộc; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Quản lý chất lượng) về các trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá được chấp nhận đánh giá ngoài, kế hoạch đánh giá ngoài và thông báo công khai trên Website của Sở.

- Tham mưu lãnh đạo sở tổ chức đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Quản lý chất lượng) về các đơn vị đã được đánh giá ngoài; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận (hoặc không công nhận) trường đạt chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham mưu lãnh đạo sở tổ chức đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Quản lý chất lượng) về các đơn vị đã được đánh giá ngoài; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận (hoặc không công nhận) trường đạt chuẩn chất lượng, đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Giáo dục chuyên nghiệp

- Giúp Lãnh đạo Sở xây dựng các chương trình, đề án và theo dõi quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong giáo dục chuyên nghiệp của tất cả các loại hình chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa, bồi dưỡng chuẩn hoá, đào tạo ngắn hạn theo chủ trương của nhà nước và các quy định, quy chế của Bộ đối với các trường chuyên nghiệp (kể cả các trường trung ương và các trường thuộc Sở, ngành khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Tổng hợp, tổng kết, đánh giá tình hình về giáo dục chuyên nghiệp qua từng năm học và từng thời kỳ.

- Chủ trì giúp Lãnh đạo Sở thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, công tác cử tuyển, tuyển sinh dự bị theo qui định của nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện… của các cơ sở đào tạo có hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm.

- Giúp  Lãnh đạo Sở thực hiện kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý hoạt động liên kết đào tạo đại học, cao đẳng chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa… theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện các thủ tục cấp phép hoạt động của các tổ chức dịch vụ du học tự túc trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật và theo dõi, kiểm tra các hoạt động của các tổ chức này.

- Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục nghề nghiệp .

- Tham gia và theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh;

- Tham gia và theo dõi công tác giảm nghèo của tỉnh;

- Kiểm tra cấp phép, quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa ngoài công lập.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục cao đẳng, đại học theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

Điều 3. Cơ cấu nhân sự của Sở.

 1. 1.     Văn phòng

Lãnh đạo văn phòng Sở gồm có Chánh Văn phòng và các phó Chánh Văn phòng

- Chánh Văn phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Các Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng phân công theo dõi công việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về các lĩnh vực công việc được phân công phụ trách.

- Chánh Văn phòng, hoặc phó Chánh Văn phòng (khi Chánh Văn phòng vắng mặt) ký công lệnh cho các đồng chí trong cơ quan đi công tác và các cá nhân đến liên hệ công tác theo quy định.

- Các chức danh công chức gồm chuyên viên, chuyên viên chính, người lao động thuộc Văn phòng chịu trách nhiệm trước Pháp luật và lãnh đạo Văn phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 1. 2.     Thanh tra

Lãnh đạo Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra Sở và các Phó Chánh Thanh tra Sở.

- Chánh Thanh tra Sở là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Giám đốc Sở về hoạt động của Thanh tra Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phó Chánh Thanh tra được Chánh thanh tra phân công phụ trách một số
lĩnh vực công tác của Thanh tra Sở; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Giám đốc Sở và Chánh Thanh tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Các chức danh công chức chuyên môn gồm có thanh tra viên hoặc chuyên
viên được Chánh thanh tra phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác thuộc phạm vi nhiệm vụ của Thanh tra; chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chánh thanh tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 1. 3.     Các phòng chuyên môn nghiệp vụ khác

Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Kế hoạch tài chính; Phòng Quản lý chất lượng; Phòng Giáo dục trung học – Thường xuyên; Phòng Mầm non – Tiểu học.

Lãnh đạo phòng gồm có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.

- Trưởng Phòng: Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Giám đốc Sở và Phó giám đốc Sở được phân công phụ trách trực tiếp về toàn bộ hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Các Phó trưởng phòng: được Trưởng phòng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác của phòng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Các chức danh công chức chuyên môn gồm có chuyên viên, chuyên viên chính được Trưởng phòng phân công thực hiện công tác thuộc phạm vi nhiệm vụ của phòng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Biên chế các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở: do Giám đốc Sở quyết định phân bổ trong tổng biên chế hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo đã được UBND tỉnh giao hàng năm và căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, theo phẩm chất, năng lực, sở trường, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật.

Điều 5. Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC

- Như Điều 5;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Sở Nội vụ (để báo cáo);                                                                (Đã ký)

- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, TCCB.

                                                                                        Nguyễn Thanh Giang          

QUYẾT ĐỊNH số 2814/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 10 năm 2016
V/v quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH số 1278/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH số 1278/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2012

 V/v kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh BRVT

THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH Số 54/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 01 năm 2009

1

2

3

4

5

Thông báo