Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 1849/SGDDT-TCCB, ngày 05 tháng 08 năm 2021 V/v nhắc nhở cập nhật dữ liệu và nộp báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2020-2021 trên CSDL ngành – Lần 2

Kính gửi:

  • Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
  • Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục và Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, để triển khai kỳ báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2020-2021 trên hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn/;

Ngày 21/05/2021 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Sở GDĐT) đã ban hành công văn số 1216/SGDĐT-TCCB về việc  nhắc nhở cập nhật dữ liệu và nộp báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2020-2021 về CSDL ngành trên hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.bariavungtau.edu.vn/ (http://csdl.bariavungtau.edu.vn/ là địa chỉ định tuyến dành riêng cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc hệ thống http://csdl.moet.gov.vn/ của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Tiếp tục thực hiện Công văn số 2192/BGDĐT-VP ngày 28/05/2021 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc Báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2020-2021; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; Sở GDĐT yêu cầu các Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc (gọi chung là các đơn vị) nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT:

  1. Tiếp tục rà soát, cập nhật, kiểm tra đầy đủ dữ liệu và thực hiện chức năng báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2020-2021, bao gồm: Báo cáo EMIS và Báo cáo đội ngũ (tổng hợp chung và chuẩn nghề nghiệp).
  2.  Đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học, yêu cầu thực hiện chức năng báo cáo cho từng cấp học (kể cả cấp học không có số liệu).
  3. Danh sách các đơn vị chưa thực hiện nhiệm vụ báo cáo theo quy định tính đến thời điểm ban hành công văn: File đính kèm.
  4. Thời hạn báo cáo: Thực hiện trước ngày 10/08/2021.
  5. Phụ trách đầu mối kỹ thuật cấp Sở: Thầy Phạm Ngọc Triều - Chuyên viên TCCB - Điện thoại: 0 979 747 939 - Email: pntrieu.sobrvt@moet.edu.vn .

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo quy định./.

Xem chi tiết: tại đây...

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website Sở GDĐT;

- UBND huyện, thị xã, thành phố (p/h)

- Lưu VP, TCCB, trieupn.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu


1790 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ...