Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn bản chỉ đạo, tổ chức, điều hành Cải cách hành chính

- Ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, gồm:

KH 3418/KH-SGDĐT, 30/12/2021; 3698/SGDĐT-VP, ngày 03/11/22; 2880/KH-SGDĐT, ngày 8/9/22; 3198/KH-SGDĐt, ngày 29/9/22; 3510/KH-SGDĐt; 3162/SGDĐT-VP; 2054/SGDĐT-VP; 2367/SGDĐT-VP; 3427/SGDĐT-VP; 3484SGDĐT-VP; 3698/SGDĐT-VP2492/SGDĐT-VP; 2504/SGDĐT-VP; 3198/KH-SGDĐT; 2880/KH-SGDĐT; 2802/SGDĐT-VP; 1317/SGDĐT-VP; 1226/SGDĐT-VP; 2367/SGDĐT-VP,...

+ Kế hoạch số 2571/KH-SGDĐT ngày 14/12/2020 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021 của ngành GDĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Quyết định số 82/QĐ-SGDĐT ngày 19/01/2021 về Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo.

+ Kế hoạch số 103/KH-SGDĐT ngày 13/01/2021 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021.

+ Kế hoạch số 2747/KH-SGDĐT ngày 24/12/2020 Thực hiện công tác Pháp chế của ngành giáo dục và đào tạo năm 2021.

+ Quyết định số 1146/QĐ-SGDĐT ngày 30/12/2020 về Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Kế hoạch số 17/KH-SGDĐT ngày 05/01/2021 về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệmbồi thường của Nhà nước năm 2021 trong ngành giáo dục.

+ Kế hoạch số 2746/KH-SGDĐT ngày 31/12/2020  Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Kế hoạch số 2740/KH-SGDĐT ngày 30/12/2020 về Rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Kế hoạch số 525/KH-SGDĐT ngay 15/3/2021 về Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo.

+ Thông báo số 787/TB-SGDĐT ngày 12/04/2021 về Thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở về tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm việc thực hiện Bộ chỉ số CCHC năm 2020 của ngành Giáo dục và giải pháp khắc phục.

+ Công văn số 1585/SGDĐT-VP ngày 05/07/2021 về tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

+ Công văn số 1663/SGDĐT-VP ngày 13/07/2021 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành Giáo dục theo Thông báo số 511/TB-UBND ngày 05/7/2021 về Kết luận của Đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Công văn số1661/SGDĐT-VP ngày 13/07/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021

+ Kế hoạch số 1664/KH-SGDĐT ngày 13/07/2021 về Kế hoạch Nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 của ngành Giáo dục.

+ Kế hoạch số1730/KH-SGDĐT ngày 21/07/2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Kế hoạch số1740/KH-SGDĐT ngày 22/07/2021 về Kế hoạch Cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021 và những năm tiếp theo của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Kế hoạch số 1767/KH-SGDĐT ngày 27/07/2021 Kế hoạch Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Kế hoạch số 1977/KH-SGDĐT ngày 19/08/2021về Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 2207/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

+ Công văn số 2186/SGDĐT-VP ngày 09/09/2021 về triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

+ Kế hoạch số2359/KH-SGDĐT ngày 28/09/2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Công văn số 2441/SGDĐT-VP ngày 06/10/2021 về Tiếp tục duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

- Công tác thi đua khen thưởng gắn liền với thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan:

+ Ban hànhkế hoạch số 1139/KH-SGDĐT ngày 13/05/2021 về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 trong toàn ngành.

+ Ban hành Quyết định số 319/QĐ-SGDĐT ngày 27/04/2021 về Quyết định công nhận Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở phục vụ công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021.

- Việc quán triệt các chỉ số CCHC của cơ quan đến CBCCVC: triển khai đầy đủ:

+ Thông báo số 2824/TB-SGDĐT  ngày 09/11/2021 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Cơ quan ngày 08/11/2021 rà soát, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch CCHC năm 2021

+ Thông báo số787/TB-SGDĐT ngày 12/04/2021 Thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở về tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm việc thực hiện Bộ chỉ số CCHCnăm 2020 của ngành Giáo dục và giải pháp khắc phục.

+ Công văn số 2865/SGDĐT-VP ngày 11/11/2021 Phối hợp cung cấp các tài liệu, minh chứng phù hợp với các Tiêu chí, Tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số CCHC năm 2021 của Sở GDĐT.

1452 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ...