THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học

In

Thứ ba, 04 Tháng 1 2011 10:33

Số:  41/2010/TT-BGDĐT, ngày  30  tháng 12 năm 2010

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ Trường tiểu học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2011. Thông tư này thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.
Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download