Công văn số 333/SGDĐT-TCCB&CNTT: V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhân sự, luân chuyển, thuyên chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức (Cập nhật 12/03/2018)

In

Thứ năm, 08 Tháng 3 2018 09:58

TCCB

Số: 333/SGDĐT-TCCB&CNTT, ngày 05 tháng 03 năm 2018. Download