Công văn số 374/SGDĐT-KHTC: V/v báo cáo tình hình sử dụng kinh phí dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non từ 01/01/2016 đến 31/12/2016

In

Thứ hai, 20 Tháng 3 2017 15:49

KHTC

Số: 374/SGDĐT-KHTC, ngày 17 tháng 03 năm 2017


Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
 
Căn cứ Công văn số 764/BDĐT-GDMN ngày 1 tháng 3 năm 2016 về việc thông báo kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính của Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non,

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download