Công văn số 930/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai thực hiện Luật Quản lý‎, sử dụng tài sản công, các văn bản hướng dẫn thực hiện và TT số /45/2018/TT-BTC của BTC

In

Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 10:34

KHTC

Số: 930/SGDĐT-KHTC, ngày 04 tháng 6 năm 2018
V/v triển khai thực hiện Luật Quản lý‎, sử dụng tài sản công, các văn bản hướng dẫn thực hiện và TT số /45/2018/TT-BTC của BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại DN. Download