Công văn số 929/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp

In

Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 10:43

KHTC

Số: 929/SGDĐT-KHTC, ngày 04 tháng 6 năm 2018
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp về giải quyết bồi thường nhà nước, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân. Download