Công văn số 1875/SGDĐT-KHTC: V/v trả lời về việc cung cấp hồ sơ tài sản công trình trường học được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp, sữa chữa lớn; cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng của các đơn vị

In

Thứ tư, 10 Tháng 10 2018 14:50

KHTC

Số: 1875/SGDĐT-KHTC, ngày 09 tháng 10 năm 2018. Download