Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

In

Thứ tư, 22 Tháng 9 2010 16:34

QUYẾT ĐỊNH số 2814/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 10 năm 2016
V/v quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH số 1278/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH số 1278/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2012

 V/v kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh BRVT

THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH Số 54/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 01 năm 2009

1

2

3

4

5