Công văn số 550/SGDĐT-GDTX: V/v hướng dẫn tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4

In

Thứ ba, 18 Tháng 4 2017 15:04

GDTX

Số: 550/SGDĐT-GDTX, ngày 14 tháng 4 năm 2017

Kính gửi:
  - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
  - Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 1381/BGDĐT-GDTX ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4;
Để việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trở thành sự kiện thông tin truyền thông có ý nghĩa đặc biệt, phát huy được giá trị, ý nghĩa tích cực của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống cộng đồng; đồng thời, phát huy hiệu quả của hệ thống thư viện trường học, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị trực thuộc tổ chức Ngày Sách Việt Nam với nội dung cụ thể sau:

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download