Công văn số 1361/SGDĐT-GDTrH: V/v tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên THPT, GDTX về kỹ thuật xây dựng ma trận và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khối 10, 11

In

Thứ năm, 10 Tháng 8 2017 09:11

GDTrH

Số: 1361/SGDĐT-GDTrH, ngày 08 tháng 8 năm 2017

Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;
- Giám đốc trung tâm GDTX huyện (thành phố);
- Trưởng phòng GDĐT Tp Bà Rịa.

Thực hiện công văn số 114/DATHPT2-ĐTBD ngày 18/04/2017 của Bộ GDĐT, Sở tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên THPT lớp 10, 11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Kế hoạch như sau:

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download