Công văn số 576/SGDĐT-CTTT: V/v triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

In

Thứ tư, 19 Tháng 4 2017 15:03

CTHSSV

Số: 576/SGDĐT-CTTT, ngày 19 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: 
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm.

Ngày 17 tháng 04 năm 2017 Sở giáo dục và Đào tạo có nhận được Kế hoạch số 43/KH-BATGT về việc tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự ATGT  Lễ 30/04 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2017;
Sở giáo dục và đào tạo yêu cầu Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện một số nội dung sau:

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download