QUYẾT ĐỊNH số 16/QĐ-SGDĐT: Về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài trường MN Châu Thành, thành phố Vũng Tàu

In

Thứ tư, 08 Tháng 1 2014 15:04

KTKDCL

Số: 16/QĐ-SGDĐT, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Căn cứ tờ trình số 1095/TTr-PGDĐT ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Phòng GDĐT thành phố Vũng Tàu về việc đề nghị tổ chức đánh giá ngoài trường mầm non Châu Thành, thành phố Vũng Tàu;


 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng KTKĐCL,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non Châu Thành, thành phố Vũng Tàu, gồm các ông (bà) có tên sau:

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download