Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 1573/SGDĐT-KHTC, ngày 15 tháng 08 năm 2019 V/v báo cáo việc thực hiện công khai hàng năm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT

               Kính gửi:

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng GDĐT  các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nghiên cứu thực hiện và báo cáo việc thực hiện công khai hàng năm theo phân cấp. Cụ thể như sau:

1.     Công khai đối với cơ sở giáo dục mầm non

Thực hiện theo Điều 4 của quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

2.Công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt

Thực hiện theo Điều 5 của quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

3.Công khai đối với cơ sở giáo dục thường xuyên

Thực hiện theo Điều 6 của quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

4. Công khai đối với trường cao đẳng sư phạm

Thực hiện theo Điều 7 của quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT. Ngoài việc thực hiện công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT  còn phải thực hiện công khai như sau:

- Có các tài liệu in đầy đủ tại các khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc cơ sở đào tạo về các nội dung liên quan đến chức năng hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị, sẵn sàng phục vụ nhu cầu nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và những người quan tâm. Các tài liệu được cập nhật thường xuyên, sẵn sàng phục vụ trong thời gian các khoa, bộ môn, trung tâm và đơn vị làm việc.

- Đối với nội dung quy định tại điểm a, điểm c, khoản 1, Điều 7 của quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT phải được cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo chậm nhất là tháng 4 hằng năm.

5. Hình thức và thời điểm công khai

-  Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo vào tháng 6 hằng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

- Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời điểm công khai là tháng 6 hằng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

- Đối với nội dung công khai về mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và cả khóa học được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4, điểm b khoản 3 Điều 5, điểm b khoản 3 Điều 6 và điểm b khoản 4 Điều 7 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT thì ngoài việc thực hiện công khai khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo; Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và đào tạo cơ sở giáo dục và đào tạo còn phải thực hiện công khai như sau:

+ Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trước khi cơ sở giáo dục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục đối với trẻ em mới tiếp nhận hoặc trước khi cơ sở giáo dục và đào tạo tuyển sinh đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tuyển mới.

 + Phổ biến hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học nghiên cứu sinh vào đầu năm học mới đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục hoặc học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại tại cơ sở giáo dục và đào tạo.

6. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

- Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học sắp tới cho trước 30 tháng 9 hằng năm.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

- Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

- Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo.

7. Trách nhiệm của các Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc và các cơ sở giáo dục do UBND cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thực hiện quy chế công khai theo quy định tại Quy chế của  Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục trực thuộc; chủ trì phối hợp với cơ quan chủ quản (nếu có) tổ chức kiểm tra việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục do UBND cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. Việc kiểm tra có sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục.

- Thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho cơ sở giáo dục. Thời điểm thông báo không quá 30 ngày sau khi thực hiện kiểm tra.

- Tổng hợp kết quả thực hiện quy chế công khai và kết quả kiểm tra của các cơ sở giáo dục thuộc trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra; gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 31 tháng 10 hằng năm.

Công tác công khai là nhiệm vụ phải thực hiện theo chỉ đạo của  Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nhiệm vụ thực hiện công tác công khai vào một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua của các đơn vị. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai văn bản nêu trên để các đơn vị nghiên cứu thực hiện, gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định nêu trên để  Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 30 tháng 11 hằng năm.

Trân trọng ./. 

File đính kèm: Download
1532 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4