Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 1825/SGDDT-QLCL, ngày 03 tháng 08 năm 2021 V/v triển khai nội dung không tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh BR-VT


 

Kính gửi:

                  - Hiệu trưởng các trường THPT;

                  - Giám đốc các Trung tâm GDTX;

                  - Thủ trưởng các đơn vị có thí sinh dự thi.

Căn cứ Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 2507/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT;

Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-QLCL ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tuyển sinh Đại học năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Công văn số 9700/UBND-VP ngày 2 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc không tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TTGDTX, thủ trưởng các đơn vị có thí sinh dự thi đợt 2 thông báo, hướng dẫn đến từng thí sinh các nội dung sau:

1. Do tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp, toàn tỉnh đang áp dụng cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện phòng chống dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các thí sinh, cán bộ, giáo viên, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không tổ chức thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dự kiến vào các ngày 6,7/8/2021.

2. Khẩn trương bổ sung hồ sơ đăng ký xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 1756/SGDĐT-QLCL ngày 26/7/2021 của Sở GDĐT. Thời hạn nộp: trước ngày 6/8/2021.

3. Hướng dẫn cho thí sinh thuộc diện xét đặc cách tốt nghiệp cập nhật thông tin của các trường đại học liên quan để tham gia xét tuyển đại học theo Công văn số 3190/BGDĐT-QLCL ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tuyển sinh Đại học năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TTGDTX, thủ trưởng các đơn vị có thí sinh dự thi đợt 2 thông báo đến học sinh và khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên. Nếu có vướng mắc, liên hệ Sở GDĐT theo số theo số điện thoại 3542054, 0918005999 để được giải đáp đáp./.

(Đính kèm Công văn số 9700/UBND-VP ngày 2 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu)

 

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);

- Cục QLCL (b/c);

- Ban chỉ đạo thi (b/c);

- UBND các huyện,tx,tp (p/h);

- Đ/c Trần Văn Tuấn, PCT UBND tỉnh (b/c);

- Công an tỉnh (p/h);

- Bộ Chỉ huy QS tỉnh (p/h);

- Website Sở;

- Lưu: VT, QLCL.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Ngọc Châu

 

730 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5