Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 1965/SGDDT-TCCB, ngày 18 tháng 08 năm 2021 V/v hướng dẫn tiếp tục công tác triển khai quản lý vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu ngành năm học 2021-2022 tại địa chỉ: http://csdl.bariavungtau.edu.vn/

Số: 1965/SGDDT-TCCB

V/v hướng dẫn tiếp tục công tác triển khai quản lý vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu ngành năm học 2021-2022 tại địa chỉ: http://csdl.bariavungtau.edu.vn/ .

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 18 tháng 08năm 2021.

Kính gửi:

-        Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở;

-        Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

-        Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

    Thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia trong ngành Giáo dục và Đào tạo; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục và đào tạo theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025";

    Thực hiện quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục và Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

    Nhằm triển khai đồng bộ, quản lý vận hành và khai thác có hiệu quả các báo cáo, dữ liệu thống kê giáo dục trên hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (CSDL ngành) được đặt tại địa chỉ http://csdl.bariavungtau.edu.vn/ (http://csdl.bariavungtau.edu.vn/ là địa chỉ định tuyến dành riêng cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc hệ thống http://csdl.moet.gov.vn/ của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) yêu cầu các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc (gọi chung là các đơn vị) nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1.    Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện triển khai Cập nhật dữ liệu năm học 2021-2022 lên hệ thống CSDL ngành, bao gồm các nội dung sau:

-     Khai báo thông tin trường, lớp, nhân sự, học sinh, học viên: nhập và cấu hình đầy đủ thông tin theo mẫu đã được quy định trên hệ thống, lưu ý đến số điện thoại và địa chỉ email (của đơn vị, lãnh đạo đơn vị, giáo viên, nhân viên) phải có độ ổn định nhằm phục vụ cho các yêu cầu của phần mềm quản lý, điều hành eNetViet đã được tích hợp trên hệ thống CSDL ngành.

-     Tạo các nhóm và phân quyền cho các nhóm, gồm: Nhóm giáo viên chủ nhiệm; Nhóm giáo viên bộ môn; Nhóm giáo viên phụ trách tổng hợp, báo cáo và khai thác dữ liệu; Nhóm khác tùy theo nhu cầu quản lý đặc thù của đơn vị.

-     Phân quyền sử dụng Menu lệnh, gồm: Phân quyền cập nhật thông tin nhân sự đối với Lãnh đạo đơn vị phụ trách hoặc giáo viên được Lãnh đạo đơn vị ủy quyền; Phân quyền cập nhật thông tin học sinh đối với nhóm giáo viên chủ nhiệm; Phân quyền cập nhật điểm thành phần đối với nhóm giáo viên bộ môn; Phân quyền khác tùy theo nhu cầu quản lý đặc thù của đơn vị.

-     Lãnh đạo đơn vị phụ trách hoặc giáo viên được Lãnh đạo đơn vị ủy quyền có trách nhiệm bảo quản tài khoản admin đã được cấp để thực hiện chức năng quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống; Tham gia vào nhóm Zalo “CSDL.BARIAVUNGTAU.EDU.VN” để được tư vấn hướng dẫn trong quá trình vận hành; Làm đầu mối tham gia các đợt tập huấn trực tuyến và đánh giá hệ thống phần mềm CSDL ngành khi có yêu cầu.

-     Thủ trưởng các đơn vị thực hiện báo cáo nhanh về thuận lợi, khó khăn, đề xuất (nếu có) của đơn vị trước khi triển khai và đính kèm danh sách nhân sự theo Mẫu 01 có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản EverNet và đồng thời gửi mail về địa chỉ: pntrieu.sobrvt@moet.edu.vn trước ngày 23/08/2021 để Sở GDĐT tổng hợp, rà soát và có hướng dẫn kịp thời.

2.   Đối với các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.

-     Phân công nhân sự tiếp quản tài khoản quản lý lãnh vực từ phòng TCCB.

-     Thực hiện chức năng quản lý, vận hành, khai thác, tổng hợp và báo cáo dữ liệu lên cấp trên theo quy định các danh mục thuộc lãnh vực phòng quản lý.

-     Đôn đốc, nhắc nhỡ các đơn vị thuộc lãnh vực phòng quản lý công tác cập nhật thông tin, dữ liệu và tiến độ báo cáo dữ liệu theo quy định.

3.    Phòng TCCB có trách nhiệm Quản trị hệ thống phần mềm CSDL ngành, cấp tài khoản mới hoặc cập nhật tài khoản đã được cấp cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; Hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng hệ thống CSDL ngành.

4.    Phụ trách đầu mối kỹ thuật cấp Sở: Thầy Phạm Ngọc Triều - Chuyên viên TCCB - Điện thoại: 0 979 747 939 - Email: pntrieu.sobrvt@moet.edu.vn .

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo quy định./.

(Đính kèm các hướng dẫn cập nhật dữ liệu trên CSDL ngành).

Lưu ý: Các phòng GD&ĐT triển khai nội dung này đến các đơn vị trực thuộc.

Download File đính kèm: tại đây...

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website Sở GDĐT;

- UBND huyện, thị xã, thành phố (b/c)

- Lưu VP, TCCB, trieupn.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu


1707 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ...